Sort:  

dziękuję @julietlucy!
trzeba nam dużo zdrowia, zwłaszcza psychicznego.

chociaż.. koty ponoć leczą (depresję, kolki, reumatyzm, czkawkę, i takie tam :D,
zatem jest nadzieja ❤)

Coin Marketplace

STEEM 1.29
TRX 0.12
JST 0.141
SBD 8.70