Sort:  

tak samo myślę.
najpierw trzeba sobie oswoić bejbika, żeby później móc bezpiecznie wychodzić z nim na spacerki ciemną nocą 😃

Coin Marketplace

STEEM 1.29
TRX 0.13
JST 0.149
BTC 60836.35
ETH 2187.25
BNB 566.03
SBD 9.50