You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bananowe gofry z owocami

in #pl-wege6 years ago

Ja też mam słabość do gofrów ;))
Dojrzałe banany są rewelacyjną bazą do takiego ciasta. Że ja nie wpadłam jeszcze na to, by zrobić z niego gofry :) Dziękuję za ten przepis!

Sort:  

Cieszę się, że Ci podpasował :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66217.28
ETH 3507.84
USDT 1.00
SBD 3.15