Kieleckie Drukarnie konspiracyjne

in #pl-tradycja2 years ago (edited)

Początek drukarni konspiracyjnych..... Kulesza Włodzimierz syn Antoniego i Marii z domu Sidło urodzony 18 czerwca 1924 roku w Sosnowcu, jako syn urzędnika PZU w Sosnowcu. Do 1931 roku pobierał nauki wstępnie z zakresu szkoły powszechnej w Sosnowcu , w 1931 roku ojca przeniesiono służbowo do Kielc i tu ukończył szkołę powszechną w 1937, w tym samym roku zdaje egzamin do Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Kielcach gdzie wybuch wojny zastaje go po ukończeniu 2 klasy. Dwa tygodnie przed wybuchem wojny wstępuje do organizowanej przez Harcerstwo drużyny Radzana, jako ratownik sanitarny gdzie bierzy czynny udział do dnia 5 września 1939 roku to jest do wkroczenia Niemców do Kielc odstąpienia Niemców do Kielc. Razem z falą uchodźców udaje się na wschód pod Dębno następnie w czasie agresji wojsk sowieckich postanawia wrócic przez Łuck, Włodzimierz Wołyński, Uściług, Chełm Lubelski, Żelichów, Maciejowice, Dęblin, Zwoleń, Skarżysko do Kielc gdzie przybywa 4 października 1939 roku. Po przyjeździe do Kielc zapisuje się tajne komplety gimnazjalne, prowadzone przez profesora Łabuza. Na tych kompletach styka się po raz pierwszy z konspiracja ( to jest grudzień 1939 rok) .Prof Wincenty Łabuz działając z ramienia ZWZ wręczył mu odbiornik radiowy który wziął od Stanisławskiego gdyż ten wyjechał na Węgry. Jego zadaniem od grudnia 1939 było słuchanie komunikatów radiowych notowanie ich i przepisywanie ręcznie przez kalki oraz rozprowadzanie ich między znajomymi. Radio to znajdowały się w jego mieszkaniu na ulicy Karczówkowskiej nr.8 W pierwszej połowie 40 roku otrzymuje do tego samego profesora Łobuza maszynę do pisania,oraz tak zwany hektograf na którym rozpoczyna się wydawanie pisma pod tytułem “Nowa Polska. Nowa Polska była wydawana w około 40 egzemplarzach i roznoszona po terenie Kielc, było powielane za pomocą hektografu, a od lutego 1941 roku na powielaczu już w ilości około 120 egzemplarzy. 9 lipca 1941 razem z innymi profesorami zostaje aresztowany i wywieziony do Oświęcimia prof. Wincenty Łabuz. Włodzimierz sam bez żadnego kontaktu z jaką kolwiek organizacja wydaje pismo do grudnia 1941 roku. W tym czasie pismo mając za sobą pewną popularność staje się przedmiotem zainteresowania różnych popularnych organizacji działających na terenie Kielc z których każda chce uzyskać pismo dla siebie Najwcześniej bo w grudniu 1941 roku jako pierwszy trafia do niego jego kolega z gimnazjum Jan Golka, który działa z ramienia organizacji Stronnictwo Narodowe. Jan Golka składa zapewnienie o wsparciu finansowym pisma oraz namawia Włodzimierza do wstąpienia do organizacji W grudniu składa przysięgę na ręce Jana Golki ps. “Klemens” sam dostając pseudonim “Rafał”. W pierwszych miesiącach 1942 roku na polecenie organizacji zmieniony został tytuł z Nowa Polska na “Sztafeta” pismo to ukazuje się do 13 stycznia 1945.Oprócz wydawanego pisma Sztafeta ukazało się też kilka numerów Sztafety Młodych

W 1942 zostaje podjęta decyzja o powstaniu drukarni , zaczątkiem drukarni są dwie kaszty z czcionkami,i zdobyte przez Kuszesze przy pomocy Franciszka Opałki i Henryk Wyderskiego i Zygmunta Biernackiego pracowników tutejszej drukarni w Kielcach, trzej wyżej wymieniony stanowią pierwszą obsadą utworzonej tajnej drukarni w Kielcach. W grudniu 1942 roku na podstawie sfałszowanych dokumentów zostaje zakupiony komplet czcionek w ilości 50 kilo. Dodatkowo równolegle prowadzone są prace nad wydawaniem fałszywych dokumentów, zaświadczeń i itp.przy czym korzystali z pomocy w Franciszka Opałki mającego dostęp do wytwórni pieczątek prowadzonej przez jego stryja w Kielcach.
24 grudnia 1944 roku w nowo zorganizowanej drukarni wyszedł pierwszy numer dwutygodnika Chrobry Szlak ukazujący się razem z czasopismem z Sztafeta, które ukazywały się co dwa tygodnie. Kolportażem zarządzała siostra Jana Golki Barbara Golka ps Beata
z początkiem 1943 roku w ramach stworzonego NSZ nastąpiła współpraca z grupą zwaną z Obozem Narodowo Radykalnym i w związku z tą współpracą do kolportażem przystępują łączniczki ONR Wojtasińska Janina pseudonim “Ludwika” następnie “Uparta” i Danuta Rogal ............. CDN!
4,14,.JPG4,14,,.JPG

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11143.17
ETH 384.74
SBD 1.02