You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czarnobyl po amerykańsku - Katastrofa w Bhopalu

in #pl-srodowisko5 years ago

Mocne.
Nigdy o tej katastrofie nie słyszałem, w sumie pewnie jak większość ludzi. To ciekawe, że do tej pory nikt nie zrobił tam porządku i ludzie dalej cierpią po awarii, która wydarzyła się 35 lat temu. Szok!

Masz jeszcze jakieś "perełki", z którymi chciałby się podzielić? 😁

Sort:  

W tym stylu? Mam nadzieję, że nie.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64511.14
ETH 3405.23
USDT 1.00
SBD 2.30