Co mam zrobić gdy znajdę zabytek ? PRAWOsteemCreated with Sketch.

in pl-prawo •  last year 

Podstawa prawna - Art. 3. o o ochr. zabyt.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Art. 115 i 116 . o ochr. zabyt.

Witam, ten artykuł odpowie Wam na pytanie " co zrobić gdy znajdę Stare monety, bagnet, miecz itd. ".

Co mam zrobić gdy znajdę zabytek ?

  • Gdy Wiemy że rzecz którą znaleźliśmy posiada wartość historyczną lub naukową powinniśmy niezwłocznie zawiadomić konserwatora zabytków.
  • Zabezpieczyć miejsce znaleziska. ( Np. miejsce znalezionej odznaki pułkowej może dostarczyć wielu przydatnych informacji. )

Art. 5. rzeczy znalezione.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 postępowanie ze znalezionymi pieniędzmi lub wyrobami z metali i kamieni szlachetnych ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.

Do kogo należy zabytek ( skarb ) znaleziony na naszej ziemi ?

  • Należy on do skarbu państwa.

Co to jest zabytek ?

Art. 3. o o ochr. zabyt.
zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Co się stanie gdy nie powiadomię władzy o znalezisku ?

  • Podlegamy karze grzywny
  • Nałożona jest na nas nawiązka o wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.

Art. 115 i 116 . o ochr. zabyt.
Niepowiadomienie o przypadkowym odkryciu zabytku
Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.

Czy po oddaniu zabytku mam się spodziewać nagrody?

  • Tak, za odnalezienie zabytku O ZNACZNEJ WARTOŚCI HISTORYCZNEJ , NAUKOWEJ ETC. możemy otrzymać nagrodę pieniężną (maksymalnie 30-krotne przeciętne wynagrodzenie).
    !Wyjątek Jeśli zabytek jest naprawdę drogi i 1/10 jego wartości przekracza 30-krotne przeciętne wynagrodzenie otrzymamy 1/10 wartości znaleziska.
  • W pozostałych wypadkach za znalezienie zabytku archeologicznego otrzymamy jedynie dyplom.

DSC_1162.JPG

Pamiętaj o zostawieniu upvote! Mam nadzieję że artykuł okazał się pomocny oraz życzę miłego dnia.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

W naszych lasach jest mnóstwo powojennych skarbów, które zostawili partyzanci po wojnie, ale raczej mało kto z każdą znalezioną łuską leci do starosty xD

Za łuskę nikt cię ganiać nie będzie :) Oddajemy rzeczy (tak jak napisałem) "posiadające wartość historyczną".

Ps. Zależy jaka łuska od np. Ppanc Ur. będzie miała wartość historyczną (a dokładniej miejsce znalezienia).