Zardzewiały świat

in pl-poezja •  2 months ago 

zardzewialyswiat.jpg
W ideałach młodości
pędziliśmy jak pociąg
nie do zatrzymania
pewni celu i słuszności

Zabrakło nam żaru i pary
zardzewiały nasze koła
w diabły poszły ideały

Jak w piosence
obrośliśmy w tłuszcz
dopadł nas szmal
mamy wszystko
i nic więcej

Lokomotywy życia
rdzewieją na bocznicach
w pędzie za złudzeniami
lepszej przyszłości
tracimy czas
ważne tylko
by dobrze mieć

Poezja już nie rozpala emocji
książki zarastają kurzem
kościoły opustoszały
w imię wolności
niewolnicy spędzają wolny czas
w alejach sklepów

Nie ma nas
zostały cienie
gdzieniegdzie ktoś zabłyśnie
lecz w świecie zardzewiałych myśli
jest jak wariat
któremu piękno się przyśni

/22. 07. 2018 r. Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.
You made your First Comment

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!