Jak zabezpieczyć wrzosy i azalie japońskie przed susza mrozową?

in pl-ogrod •  10 months ago 


W zeszłym roku moje wrzosy mocno ucierpiały w zimę. W tym roku, postaram się temu zaradzić. W filmie pokazuje w jaki sposób. Obejrzyj do końca, gdyż po drodze zabezpieczamy również azalie japoński.

Wersja YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @zielonepogotowie! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!