You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tygodnik Konkursowy #1

in #pl-konurs4 years ago

Wspaniała inicjatywa! nie znałem większości konkursów i moje życie może się teraz trochę zmienić. Zdaje sobie sprawę, że to dla Ciebie kupa roboty i dziękuję że podjąłeś się dzieła, które tak bardzo ułatwi mi życie :D.
Pozdrawiam i wspieram. Masz mój topór

Sort:  

Dzięki wielkie.. jak zlokalizujesz jakieś ciekawe pomniejsze konkursy to zachęcam też do polecania ich tutaj wg formularza. ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19042.50
ETH 1322.88
USDT 1.00
SBD 2.46