Kolekcja Klasyki #17 Super Mario Bros

in pl-gry •  last year 


Kolekcja Klasyki była niegdyś znaną serią wydawniczą w Polsce. W jej skład wchodziły takie tytułu, jak np. Deus Ex, Age of Empire czy Sacred czyli niemal same, dobre klasyki. Inspirując się tym postanowiłem stworzyć serię, która przede wszystkim ma przypomnieć o starych grach, które są warte (a może nie?) zagrania.
Kanał YouTube: https://www.youtube.com/user/kAjtji


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @panlama! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!