On the road / na drodze

in #pl-fotografia4 years ago (edited)

[EN]

In front of me so many things, so many roads,
and this road through my dearest "Land"
leads to home.

droga.jpg


[PL]

Tak wiele przede mną, tak wiele dróg,
a ta przez "Ląd" mój najdroższy
do domu prowadzi.


Tekst i zdjęcie: @anetta
Miejsce: droga Ląd-Zagórów

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 62275.68
ETH 3440.90
USDT 1.00
SBD 4.46