On the road / na drodze

in #pl-fotografialast year (edited)

[EN]

In front of me so many things, so many roads,
and this road through my dearest "Land"
leads to home.

droga.jpg


[PL]

Tak wiele przede mną, tak wiele dróg,
a ta przez "Ląd" mój najdroższy
do domu prowadzi.


Tekst i zdjęcie: @anetta
Miejsce: droga Ląd-Zagórów

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.134
BTC 53354.74
ETH 2055.24
BNB 433.77
SBD 7.43