Barwy przed wschodem / Colors before sunrise

in #pl-fotografia4 years ago (edited)

[PL]

Barwy przed wschodem soczyste
i niebo ciężkie nad głową.
Słońce z miną pochmurną
leniwie dzień zaczyna,
a rzeka jak zawsze niezmiennie
w swoim rytmie płynie.


[EN]

Saturated colors before sunrise
and heavens overhead.
The sun is overcast
a lazy day begins
and the river invariably as always
in its rhythm it flows.

barwy przed wschodem.jpg

Tekst i zdjęcie: @anetta
Miejsce: Nadwarciański Park Krajobrazowy - jak zazwyczaj :)

Sort:  

Questo post è stato condiviso e votato all'interno del discord del team curatori di discovery-it Entra nella nostra community! hive-193212
This post was shared and voted inside the discord by the curators team of discovery-it. Join our community! hive-193212


Hello!

This post has been manually curated, resteemed
and gifted with some virtually delicious cake
from the @helpiecake curation team!

Much love to you from all of us at @helpie!
Keep up the great work!


helpiecake

Manually curated by @phage93.


@helpie is a Community Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 62201.10
ETH 3428.64
USDT 1.00
SBD 4.79