You are viewing a single comment's thread from:

RE: (mini) Słowniczek pojęć filmowych

in #pl-filmy4 years ago

A ja mam pytanie, bo jednej rzeczy to nie rozumiem. Piszesz:

powyżej jednej minuty mamy do czynienia z kadrem (jest to już zauważalne).
Kadr - jest to obraz filmowy, który występuje na pojedynczej klatce.

I tutaj pojawia się mój problem. Bo pojedyncza klatka, a zatem kadr trwa około 1/24 sekundy. A z drugiej strony piszesz, że ujęcie trwające powyżej minuty to kard. Więc jak to jest? Czy może jest tu jeszcze coś czego nie widzę, nie rozumiem?

Sort:  

Pisane na szybko i się machnęłam, dzięki za wyłapanie ;) Kadr jest mniejszy od ujęcia, bo to pojedynczy OBRAZ filmowy, ujęcie jest najmniejszą RUCHOMĄ jednostką filmu i składa się z klatek. Także najpierw jest klatka (chociaż niektórzy traktują to pojęcie wymiennie z kadrem, ja osobiście nie zbyt często się tym kieruje), później jest kadr, później ujęcie i potem scena, sekwencja i tak dalej.

Dzięki za fachowe wyjaśnienie. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56812.47
ETH 4445.16
BNB 614.63
SBD 7.26