Sort:  

aa faktycznie!
w sumie to ja też mam więcej takich koleżanek 😁
(wybitną spośród nich jest np. koleżanka Angina :)

Posted using Partiko iOS

Takiej nie mam. Na szczęście. Mało koleżeńska chyba jestem :D

ja tam nie narzekam.

(na Twoją koleżeńskość znaczy nie narzekam 😛)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16191.64
ETH 1167.70
USDT 1.00
SBD 2.09