You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wygrałam! Kartka z kalendarza.

in #pl-artykuly4 years ago

Twoje prace są przepiękne! Konkursy to inwestycja... wiem po sobie, jak trudno jest włożyć wiele godzin w niepewny temat, podczas gdy mam zlecenia na których mogę zarobić. Wciąż niestety wygrywa to drugie... Niestety, bo rezygnując z wyzwań w pewien sposób stoję w miejscu, nie rozwijam się i nie wychodzę ze strefy komfortu.

Sort:  

Świetnie to rozumiem :) dlatego mam nadzieje, że kiedyś przyjdzie taki czas gdzie będę mogła tworzyć tylko artystyczne wręcz teatralne rzeczy. A zamówienia i klepanie tych samych wzorów pojdzie daleko w dal :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18812.38
ETH 1297.43
USDT 1.00
SBD 2.49