BOOM

in #pl-artykuly5 years ago (edited)

Usunięte! Przepraszam dwa razy wrzuciłem przez przypadek to samo!

Zabierzcie swoje głosy. Głosujecie z automatu na pusty post!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64752.70
ETH 3455.13
USDT 1.00
SBD 2.50