Austinowski suweren

in #pl-artykuly5 years ago (edited)

Austin założył, że suweren może być niesprawiedliwy, że sprawiedliwość nie musi być cechą nadrzędną w sprawowaniu jego rządów. Tu znowu odnoszę wrażenie, że poglądy te są sprzeczne, że nie da się tego połączyć. Bo jeśli władcy nie będą obchodziły normy moralne czy właśnie wspomniana już sprawiedliwość, to czy będzie on miał poparcie całego społeczeństwa? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. W filozofii Austina władca nie musi być sprawiedliwy i nie musi respektować moralności, a mimo to „nie jest to powód, aby podważyć obowiązywanie wydanego przez niego prawa”.
Z jednej strony nie jest to logiczne, a z drugiej, prawo to prawo, a społeczeństwo potrzebuje ładu, nie zaś ciągłych zmian w jurysdykcji. Tym bardziej, że utopijny suweren (bez skazy) po prostu nie może istnieć.

Austin uważał, że nadrzędnym dobrem jest pewność prawa i klarowność jego interpretacji, a także podział na to, co jest prawem i to, co nim nie jest. Taki system w połączeniu z wydanym prawem daje bezpieczeństwo społeczeństwu. Już Chojnicka i Olszewski zauważyli pewne mankamenty w myśleniu omawianego badacza, po pierwsze takie jak fakt, iż składniki prawa cywilnego nie mogą być traktowane jako nakazy i zakazy (chodzi tu głównie o zobowiązania). Po drugie, wykluczone tu jest prawo międzynarodowe.

Każdy powinien teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób stosuje się prawo z definicji Austina? Ustanawianie przepisów na sposób ogólny skutkuje oddaniem dużej roli orzecznictwu. Na czym to ma polegać? Na skonkretyzowaniu przypadków i przyłączenia do nich norm ogólnych. Myśliciel ten ułożył reguły jurysprudencji analitycznej, co doprowadziło do wprowadzenia analizy znaczeniowej i zasady wyciągania wniosków na podstawie logiki formalnej, a to wszystko w ramach działalności orzeczniczej. Szczególnie jednak ważne jest używanie sylogizmów. Oprócz tego w badaniach Austina istnieje filozofia prawa pozytywnego w społeczeństwach rozwiniętych, w celu znalezienia tych samych zjawisk. Można się zastanowić, o co dokładnie chodzi? Otóż badacz ten miał na myśli prawo w krajach cywilizowanych, a co za tym idzie, zawierające się w nim znane przez wszystkich i obowiązkowo obecne zasady.

https://pixabay.com/illustrations/crown-gold-light-power-king-queen-1783304/Posted from my blog with SteemPress : http://www.krasnal.ml/2019/04/05/austinowski-suweren/
Sort:  

!tipuvote 0.2 hide

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65092.40
ETH 3470.06
USDT 1.00
SBD 2.50