Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I dla Szkocji dość tragiczny, bo przecież wraz ze śmiercią Elżbiety I i przejęciu tronu przez syna Marii Stuart kłopoty się nie skończyły. Najgorsze dopiero miało nadejść.