Sort:  

Haha, dlatego dobrze miejsce dziecięcych ekspresjii dobrze pozabezpieczać :D A im większe
dziecko, tym większy metraż zabezpieczeń ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56594.92
ETH 4493.45
BNB 620.22
SBD 7.23