Monitorowanie Windows z wykorzystaniem Zabbixa

in #pl-artykuly11 months ago

Monitoring Windows za pomocą Zabbix Agent to sprawdzona od lat metoda na monitorowanie serwerów i stacji roboczych działających z wykorzystaniem systemu Microsoft. Do tego niezwykle prosta w uruchomieniu.
Bez względu na to czy zamierzasz monitorować serwer czy stację roboczą to Zabbbix sprawdzi się bez problemu.

https://blog.askomputer.pl/monitoring-windows-zabbix-agent/

#zabbix #monitoring

Coin Marketplace

STEEM 0.99
TRX 0.13
JST 0.144
BTC 55414.31
ETH 2145.37
BNB 501.72
SBD 7.68