Podniebny kącik, czyli jak własnoręcznie stworzyć sobie raj na ziemi / ENG

Tu nie chodzi o pieniądze, a o wyobraźnię

Przyjęło się gdzieś w Naszych głowach, że aby ładnie urządzić sobie mieszkanie trzeba mieć dużo pieniędzy. Bo przecież meble są drogie, dodatki kosztują drugie tyle, nie mówiąc o malowaniu czy tapetowaniu. Dobre jakościowo rzeczy są drogie, a '' chińszczyzna'' wygląda tandetnie i nie wytrzyma pierwszej imprezy lub odwiedzin sąsiadki z dwojgiem małych, energicznych dzieci. Tak, wszystko się zgadza, ale...

... gdyby tak zrobić po swojemu

Uwielbiam rękodzieło. Projektując wnętrza swoim Klientom najpierw zastanawiam się ile elementów mogę w danym wnętrzu wykonać własnoręcznie, a dopiero później po pozostałe rzeczy zaglądam do sklepów. Dlaczego ? Może dlatego, że jestem sentymentalna i zawsze wkładam w swoje aranżacje cząstkę siebie. Nie chodzi tu o egoizm czy wyrażanie swojej ekspresji. Chodzi o zrozumienie drugiego człowieka, jego wrażliwości, potrzeb i stworzenie dla niego spersonalizowanej rzeczy - takiej, której nie ma nikt inny, która pasuje tylko do tej jednej osoby. I nie ważne czy wnętrze projektuje Wam projektant czy bierzecie sprawy we własne ręce, pamiętajcie aby ta przestrzeń do życia była po prostu szyta na was.

Doświadczanie zamieszkiwania

Projekt PODNIEBNY KĄCIK jest dla mnie bardzo szczególny. Praktycznie wszystkie elementy zostały tu wykonane ręcznie - przeze mnie oraz pracownię @fraktale.
Wielu projektantów uważa, że trzeba projektować całościowo, spójnie. Ja nie do końca się z tym zgodzę. Skupiam się bardziej na szczególe niż ogóle, na poszczególnych mieszkańcach danej przestrzeni. Staram się stwarzać pewnego rodzaju 'kadry' przestrzeni. Takie szczególne miejsca, gdzie dzieją się magiczne rzeczy. Miejsca, które możemy doświadczać, w których budzą się Nasze zmysły.

1.jpg

Z potrzeby doświadczania powstał kącik zabaw, wspólnych spotkań. Ręcznie robiony dywanik w kamyczki powstał w mojej pracowni.

2.jpg

Tutaj człowiek kreuje przestrzeń - bawiąc się światłem,układem form tworzy swój własny świat. Świat, w którym nie brak miejsca na refleksję, odpoczynek, emocje, ciepło,wieczory
w gronie najbliższych osób.

3.jpg

Ściana oraz deskowanie z motywem chmur i nieba jest ręcznie malowane. Podłoga została wyszczotkowana, aby wydobyć głęboką fakturę, następnie pomalowana zieloną farbą do drewna.

4.jpg

Bawimy się światłem! Wnętrze bogate jest w dodatkowe wartości świetlne, które odkrywać można po zmroku i przy oświetleniu UV.

5.jpg

To są właśnie te detale, małe smaczki, które cieszą oko i zmysły :)

6.jpg

Projekt stworzyliśmy wspólnie z @fraktale.

This is not about money, but about the imagination

It has been assumed somewhere in Our Heads that in order to arrange a flat for yourself, you need to have a lot of money. After all, furniture is expensive, accessories cost the other as much, let alone painting or wallpapering. Good-quality things are expensive, and '' Chinese '' looks cheesy and can not stand the first event or visit a neighbor with two small, energetic children. Yes, everything is correct, but ...

if I could do it my way

I love handicrafts. When designing interiors for my clients, I first wonder how many elements I can make in my interior myself, and only later, after the remaining things, I look into the stores. Why? Maybe because I'm sentimental and always put a part of myself in my arrangements. This is not about selfishness or expressing your expression. It is about understanding the other person, his sensitivity, needs and creating for him a personalized thing - one that no one else has, which only suits this one person. And no matter if the interior is designed by the designer or you take matters into your own hands, remember that this space for living is simply sewn on you.

experiencing habitation

The PODNIEBNY KĄCIK project is very special to me. Virtually all of the elements here were made by hand - by me and the @fraktale studio.
Many designers think that they need to be designed as a whole, consistently. I will not quite agree with it. I focus more on detail than on the general inhabitants of a given space. I try to create some kind of 'squad' of space. Such special places where magical things happen. Places that we can experience in which our senses arouse.
From the need to experience a corner of games and joint meetings was created. We are enjoying the light! The interior is rich in
additional light values ​​that can be discovered after dark and under UV lighting. The wall and the formwork with the motif of clouds and sky are hand-painted. Here man creates space - playing with light, the arrangement of forms creates his own world. A world in which there is no lack of space for reflection, rest, emotions, warmth, evenings in the company of the closest people. We created the project together with @fraktale. A hand-made stone rug was made in my studio.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Podziwiam. Wszystko zależy od dobrego pomysłu i wyobraźni. osobiście lubię bawić się w drewnie, lecz niestety jak to w naszym systemie jest, praca absorbuje większość naszego czasu.
Bardzo ładny ten pokój i jeszcze ten ultra fiolet.
Gratuluję pomysłu.

·

Dziękuję. Wiadomo jak to z czasem - zawsze nam go brakuje. Staram się jednak znajdywać czas dla siebie i swoich pasji. Jak więc mam już chwilkę wolnego zamiast siedzieć z pilotem w ręku wolę wtedy robić twórcze rzeczy. A praca z drewnem wyjątkowo mnie relaksuje.

Pięknie, gratuluje pomysłu :)

·

Dziękuję :)

CUDOWNIE!!!!

·

Cieszę się, że projekt się podoba :)

Super! :)

·

Dziękuję :)