FOODTRIP SA KABUKIRAN

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw nga higala, amigo ug amiga. Kahapon lang didto kos bukid para akong duawon ang akong lola nga naa didto nagpuyo ug didto jud ko nagabiehan.
image
Ug shempre kay didto man ko nagabiehan didto nalang jud ko ni kaon ug mao kana ang among gi luto. Nag sugba mi yg bisaya nga manok kay mao raman jud na ang madalidali ug pag ihaw didto sa bukid.
image
Ug amo nalang kini giparisan ug gi dangdang nga mais kay mao may daghan nila nga tanum didto, imbis mag luto pami ug bukas wala nalang kay mao nalang na ang among gi himu nga kan-un.

inyong higala: @myaw

Sort:  

Congratulations @myaw! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @myaw! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20066.69
ETH 1367.36
USDT 1.00
SBD 2.49