My today's walk to Old Tram Depot in Wroclaw / PL: Mój dzisiejszy spacer po Zajezdni Tramwajowej we Wrocławiu

in photography •  6 months ago

English (Polski poniżej)

Today, as part of a photo walk, I went to old depot in Wroclaw at Legnicka street. Thanks to the courtesy of the people inside, I managed to capture several frames inside. Personally, I love places where rust and old machines meet. I managed to get to that place trough a door which was flooded with a beautiful sunlight. Inside, I found trams and service machines standing tightly. The whole place was bathed in a lovely natural light falling from the glass ceiling.

Polski

Dziś w ramach spaceru fotograficznego wybrałem się do starej zajezdni we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej. Dzięki uprzejmości osób w jej wnętrzu, udało mi się uchwycić kilka kadrów również ze środka. Osobiście uwielbiam takie miejsca gdzie spotyka się rdza i stare maszyny. Do środka udało mi się dostać drzwiami, przez które wpadało przepiękne światło słoneczne. Wewnątrz zastałem ciasno ustawione tramwaje, jak i maszyny serwisowe. Całość skąpana w ślicznym naturalnym świetle padającym z przeszklonego sufitu.

_O5A5164.jpg

_O5A5142.jpg

_O5A5144.jpg

_O5A5145.jpg

_O5A5166.jpg

_O5A5169.jpg

_O5A5158.jpg

English (Polski poniżej)

There are two old and damaged trams outside. Once there were many more, but apparently they were moved to another place. They are waiting for funds to be restored and made available to a wider public. A beautiful and inspiring place, often used by portrait photographers from Wroclaw.

Polski

Na zewnątrz stoją dwa stare i zniszczone tramwaje. Kiedyś stało ich dużo więcej, ale podobno udało się je przenieść w inne miejsce. Czekają na fundusze do ich odrestaurowania i udostępnienia szerszej publice. Przepiękne i inspirujące miejsce, nie raz wykorzystane przez portretowych fotografów z Wrocławia.

_O5A5178.jpg

_O5A5172.jpg

_O5A5177.jpg

_O5A5181.jpg

_O5A5174.jpg

English (Polski poniżej)

I was lucky that the entrance to the depot was open, because the interior looks amazing! I could not finally decide on the frames - I like every one of them, I hope you will forgive me this time for sharing so many. The second of these photos I think will print in some larger format.

Polski

Miałem szczęście, że wjazd do zajezdni był otwarty, gdyż wnętrze wygląda nieziemsko! Nie mogłem się zdecydować ostatecznie na kadr - każdy jeden mi się podoba, mam nadzieję, że mi wybaczycie tym razem. Drugie z tych zdjęć myślę, że wydrukuje w jakimś większym formacie.

_O5A5198.jpg

_O5A5194.jpg

_O5A5197.jpg

_O5A5199.jpg

English (Polski poniżej)

The area itself is also very interesting in terms of photography. I tried to remove most of the photos and leave only most interesting ones, but I definitely recommend a place for artistic rehearsals. If you just like rust, flaky paint, excavators and industrial atmosphere, this place is definitely for you!

Polski

Sama okolica również jest bardzo ciekawa fotograficznie. Starałem się pousuwać większość zdjęć i pozostawić te najbardziej interesujące, ale zdecydowanie polecam miejsce wszystkim do artystycznych prób. Jeśli tylko lubisz rdzę, łuszczącą się farbę, koparki i industrialne klimaty to miejsce jest zdecydowanie dla Ciebie!

_O5A5211.jpg

_O5A5202.jpg

_O5A5209.jpg

English (Polski poniżej)


I hope you liked my little walk in the forgotten areas of Wroclaw. If you know any interesting place worth visiting in this area, let me know in the comments, I will gladly go there and memoize them in the pictures! Thank you for visiting my profile and hearing next time!

Polski

Mam nadzieję, że spodobał Ci się mój mały spacer po zapomnianych obszarach Wrocławia. Jeśli znasz jakieś ciekawe miejsce godne zwiedzenia w jego okolicy to daj mi koniecznie znać w komentarzach, chętnie wybiorę się tam i uwiecznię je na zdjęciach! Dziękuje za odwiedziny na moim profilu i do usłyszenia następnym razem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oh gosh, I love these kinds of places, the industrial look is super wonderful to my eyes * ___ * I kinda wanna draw places like these for my arts...

Do you mind if I use some of these as references? I will credit you, of course <3

Gorgeous eye, the compositions are so lovely, for these shots <3

·

Thank you for stopping by! :) I'm always very happy to inspire others in their creativity so feel free to put in some creativity in it! Everything the bests :)

Hello @witkowskipawel, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!