Sort:  

Dodaj tag polish, bo nie mogę podbić Diosbotem ;)

Gratulacje!

Twój post został opublikowany w dzisiejszym wydaniu Codziennika.

Jeśli chcesz wziąć udział w cotygodniowym konkursie Codziennika, odpowiedz Tak pod tym komentarzem, a Twój post weźmie udział w losowaniu płynnych środków Codziennika z całego tygodnia.

Pozdrawiam
@baro89

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 13078.98
ETH 413.54
USDT 1.00
SBD 1.00