แมวจรจัด

in #photography4 years ago

image
เเมว
มีหลายประเภท คือจรจัด กับเเมวเลี้ยง
เเมวจรจัด
เป็นเเมวที่คนเราซื้อมาในตอนมันเล้กล่ะพอมันโตมันไม่สวย ไม่งามตามที่ใจเราต้องการ ก้นำไปปล่อยวัดหรือตามข้างทาง เเมวมันก็มีหัวใจ ล่ะอีกอย่างเป็นเเมวที่เกิดจากท้องเเมวที่จรจัดไม่มีคนมาจัดการเรื่องทำหมัน มันก็ขยายเผ่าพันธุ์ไปเรื่อยๆ เราควรรักสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเเมว เเมวพวกนี้ไม่มีคนพาไปรักษา ไม่มีคนพาไปฉีดวัคซีน น่าสงสารนะคะ
image
แมวเลี้ยงหรือเเมวบ้าน
เเมวเลี้ยงน่ะค่ะคือเเมวที่มีความสวยงามหรือ มีความน่ารักล่ะบ้างบ้านก้เก็บจากข้างทางมาเลี้ยงยังงี้ค่ะ เเมวนะค่ะสิ้งที่ต่างจากหมาคือ นิ่งสงบ ล่ะไม่สนใจโลก หรือขี้อ่อนค่ะน่ารักใช่ไมค่ะ เราควรเก็บมาเลี้ยงน่ะค่ะ ไม่ยากเลยขอเเค่มีทรายเเมวที่บ้านก้จาะไม่เหม้นล่ะค่ะ
ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยน่ะค่ะ

This photo was taken using my Canon EOS M6.

@praewa | eSteem Education Thailand

Vote Witness - @good-karma

Sort:  

Congratulations @praewa! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.044
BTC 30301.23
ETH 2074.92
USDT 1.00
SBD 2.67