Photography

in #photography4 years ago

Ang aking mga pamangkin,
galing kingdom hall,.😀 gusto ng picture taking eh di goOOo😂

Screenshot_20180415_112605.png

IMG_20180415_112525.jpg

Sana magustuhan nyo😌😌😌 salamat!😅

Sort:  

Mga gwapings na bata. .hehe

Lalo jay kabassitan a deng.. Isu lang kanu ti gwapo dta picture kunana😂😂😂
Ahay well thanks sa comment ading.😌😊

Ahh..Ni Sealtiel, naglukon :-D

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42746.89
ETH 3279.00
BNB 485.75
SBD 4.87