Photography

in #photography5 years ago

Ang aking mga pamangkin,
galing kingdom hall,.😀 gusto ng picture taking eh di goOOo😂

Screenshot_20180415_112605.png

IMG_20180415_112525.jpg

Sana magustuhan nyo😌😌😌 salamat!😅

Sort:  

Mga gwapings na bata. .hehe

Lalo jay kabassitan a deng.. Isu lang kanu ti gwapo dta picture kunana😂😂😂
Ahay well thanks sa comment ading.😌😊

Ahh..Ni Sealtiel, naglukon :-D

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23120.38
ETH 1585.71
USDT 1.00
SBD 2.50