Unknown forest (16)

in #photography2 years ago

PL: Nieznany las
IMG_8262pop.jpg
Taken by/ wykonano: Canon EOS 70D, Place/ miejsce: Tychy (Poland)

Sort:  

Fajna fotka
Ja daje sporo fotek na lbry tv i fajnie wpada LBC
Pozdrawiam !!!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19429.87
ETH 1328.80
USDT 1.00
SBD 2.46