Unknown forest (16)

in #photography4 years ago

PL: Nieznany las
IMG_8262pop.jpg
Taken by/ wykonano: Canon EOS 70D, Place/ miejsce: Tychy (Poland)

Sort:  

Fajna fotka
Ja daje sporo fotek na lbry tv i fajnie wpada LBC
Pozdrawiam !!!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44029.00
ETH 2360.00
USDT 1.00
SBD 5.23