Sort:  

Ado, bek puteh ok hino. neu ikot minnowsupport lheuh nyan bak PAL, neu register, kirem bacut, preh meu 5 minet dan neu copy upvote spasi lalu copy link kamu. Lon han jeut ikot karena galaom 25.

Jet adun metuwah

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36460.11
ETH 2428.68
USDT 1.00
SBD 3.75