استیمی بودن

in photography •  17 days ago  (edited)

دارم تلاش میکنم بیشتر استیم تایم بزارم ولی فراموش میکنم
فکر کنم راه حلش، آوردن دوستای بیشتری به استیمه تا برای سرزدن بهشون ناخودآگاه به استیم بیام.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

🙏

Posted using Partiko Android