Beulangong buso

in #photography6 years ago

Kuah beulangong buso merupakan ciri khas masakan Aceh,dengan campuran daging kambing atau lembu, yang dimasak secara khusus dengan resep campuran bumbu masakan yang di racik sendiri.

Setiap ada hajatan,atau hari pesta, masyarakat akan memasak kuah beulangong sebagai kuah yang dimakan bersama nasi .

Kuah ciri khas daging campuran sayur yang dimasak dalam beulangong besar untuk hidangan para undangan.

Semoga sahabat juga menyukainya,salam @bossdan432

Sort:  

Hey, I like your post. I follow you, follow me back please, thank you. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 61885.75
ETH 3411.14
USDT 1.00
SBD 4.67