Gekon! Przyjaciel czy szkodnik ? [PL ] Gecko! Friend or pest? [ENG]

in #photography5 years ago (edited)

[PL]
Gekon Tarentola - gatunek jaszczurki z rodziny gekonowatych.

Odpowiedź jest prosta - przyjaciel ;)
Pożyteczne stworzenie, które w znakomity sposób pomaga pozbyć się owadów czy innych natarczywych insektów z naszych mieszkań i domostw. Po prostu żywi się owadami.
W normalnych warunkach wydaje słabe odgłosy, zaś przestraszony czy podrażniony głośno piszczy lub skrzeczy. W razie złapania w rękę kąsa dotkliwie.

[ENG]
Tarentola gecko - a species of lizard from the gecko family.

The answer is simple - a friend ;)
A useful creature that in a great way helps get rid pushy of insects. Simply feeds on insects.
Under normal conditions, he makes weak noises, and scared or irritated loud squeaks or croaks. If you catch the bite in your hand acutely.
20180313_214751.jpg

Występują w środowisku suchym - Occur in a dry environment

20180313_214923.jpg

Zdjęcie wykonane telefonem Samsung Galaxy S7 edge Olympic Games Edition RIO w Portugalii - Monte Gordo

Photo taken with the Samsung Galaxy S7 edge Olympic Games Edition RIO in Portugal - Monte Gordo

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 27160.18
ETH 1901.54
USDT 1.00
SBD 2.24