Sort:  

ahshas, yankışlıkla iki kere upvote ettim bir anda, zarar ettirdim seni nasıl olduysa, sorry.. bakma güldüğüme, sinirim bozuldu

Sorun yok

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 34193.49
ETH 2129.29
USDT 1.00
SBD 6.17