Sessiz ve derinden

in #photography4 years ago

Kimsenin kendisini görmediğini sanarak usul usul ilerlerken aklından neler geçtiğini bilseydik bu güzel yaratığın, gerçi yaratık kelimesi fazla mı geldi üzerine?

Salyangozlar kimilerine göre evlerini sırtında taşıyarak dertsiz tasasız, tabir-i caizse nerede akşam orada sabahçı tayfanın görünen yüzü ve belki de imrenilesi...

Kimilerinin gözünde ise gittiği yerlerde iz bırakan, ardından konuşturan ve bazılarına göre ise pek memnun olmadıkları bir yapışkanlık hissi barındıran bir yavaşlık abidesi...

Kimilerinin ise iğrenerek baktığı, sırf ekmek parası kazanmak uğruna toplayarak satmaya çalıştığı bir meta.
Müslüman mahallesinde taliplisi olmasa da uzak diyarlarda seveni çok.

Bir Fransıza sofrasını süsleyerek, içkisinin yanında meze yapacak kadar lezzetli geliyordur belki de bu küçük sevimli şeyler. :)

Yolumun üstünde rastlayınca, görebildiklerini ama duymadıklarını fark etmemiştim. Güzel seslerden mahrum olmalarına üzüldüğüm için burada anmak istedim belki de bilemiyorum.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @akifane! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23375.78
ETH 1665.12
USDT 1.00
SBD 2.75