Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

kogoś dawno tu nie było ^^

Nie ma co, zgadzam się. :p
Wiele czynników zaważyło. Nadal za często mnie nie będzie, ale postaram się chociaż komentować i głosować.