Podróże małe i duże #2 Chatka pod Niemcową

in #photo4 years ago (edited)

PL: W chatce pod Niemcową (Trześniowy Groń) urzęduje firma "KOTY" ;-) Mają bardzo ciekawą ofertę dla podróżnych :-D

ENG: In the cottage near Niemcowa (Trześniowy Groń), the company "CATS" ;-) They have a very interesting offer for travelers :-D

P1280434.JPG

PL: Siedziba firmy "KOTY"
NIE WYRZUCAJ JEDZENIA
Na terenie bazy działa spółka Z.O.O "KOTY"
= Profesjonalne wylizywanie puszek po pasztetach, konserwach mięsnych, rybnych... Spółka "KOTY" świadczy usługi: dojadanie pozostawionych kawałeczków mięsa, kiełbas, serków...
Dyrektor sp. - MIAU :)

ENG: Company "CATS"
DO NOT LEAVE FOOD
The Z.O.O "KOTY" company operates in the base.
= Professional licking of canned pate, meat and fish preserves ... The "CATS" company provides services: eating leftovers of meat, sausages, cheese...
Director - MIAU :)

_1270193.JPG

Sort:  

Koty z wolnego wybiegu wciągną wszystko :-)

To prawda ;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.038
BTC 28982.99
ETH 1926.75
USDT 1.00
SBD 2.20