Maging Determinado

image
imahe...Maging Determinado

Kung nais mong umakyat sa pinakamataas na burol
At mayroon kang mas mahusay na kasanayan
Pwes, taposin at tiyakin na gawin kung ano ang kanilang ginagawa
Kahit na ang iyong puso ay humihiyaw at iniisip ang pag-iling.

Maging determinado na mawasak ang hadlang na iyon
Pinipigilan ka nito mula sa paggawa ng mga bagay na mas mahusay
Panatilihin ang iyong mga mata sa layunin
At hindi sa mga pagsubok habang sila'y umuungol.

Maging determinado na gawin kung ano ang mabuti
At iyong takot ay ilagay sa ilalim ng paa
Ngunit ipaalala na ang Diyos ay nasaitaas
Na nagbibigay sayo ng lakas, at nagaalis ng iyong takot

Maging determinado at magtiwala sa Kanya
At ikaw, sa labanan ay tiyak na mananalo.
Nalulugod ang Diyos sa isang taong nagsusumikap
Sa mapagpatawad na mga kamay pinaganda Niya ang iyong Buhay.Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg

DQmdKyejpH4V9VkPL23PjRMYfhbLjGK4Wm1hqaJVFmnyb8K.gif

Sort:  

Get your post resteemed to 72,000 followers. Go here https://steemit.com/@a-a-a

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aljoursantillan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.