OUR LITTLE SUNFLOWER FARM

in #philippines4 years ago

image
Maayong gabie ka ninyo na tanan. Kining mga sunflower kay naa rana sa among tugkaran og ang akong mama ang ng tanom ani.

image
Kini na mga sunflower kay wala jud ni sa plano gisulayan rani og tanom sa akong mama if mabuhi b og kalooy sa ginoo na buhi jud. Pagka nindot tan-awon sa mga sunflower.

image
Mao kini ang hitsura sa sunflower kung gabie nindot pud ni siya tan-awon. Diri na lang ko kutob og daghang salamat.

inyong Amgo:@aaronplando
image

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20066.69
ETH 1367.36
USDT 1.00
SBD 2.49