HARVEST OG PALAY

in #philippines4 years ago

image
Maayong adlaw ka ninyo na tanan ganina sa pag suroy nako sa bukid nakita nako ning mga tawo na ng harvest og palay. Sa pag agi nako sa my kahumayan nakita nako ning mga tawo na busy kaayo na ng harvest sa ilang mga tinanom na palay. Daghang kaayo sila og na harvest og gamay pa ilang nasulod sa sako dayon ikarga sa kariton na guyoron sa kalabaw padulong sa lugar na naay makina na himong humay. Daghang salamat sa pag basa mga amigo og amiga.

Inyong amigo: @aaronplando
image

Sort:  

Hard work is main for human. Good capture

Wow, this makes me want to learn photography

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20005.04
ETH 1356.83
USDT 1.00
SBD 2.48