Persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten verboden

in #persoonsgegevens3 years ago (edited)

Onlangs is het Privacy Shield ongeldig verklaard door het HvJEU. Dat houdt in dat je niet meer persoonsgegevens mag versturen naar de Verenigde Staten op basis van dit verdrag.

Waarom was het Privacy shield er?
We moeten een stukje terug in de tijd. Om precies te zijn naar 2001. Europese wetgeving verbiedt het om persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te brengen zonder dat er, naar maatstaven van Europa, een geschikt beschermingsniveau is in het land waar de persoonsgegevens naar worden overgebracht. In de Verenigde Staten hebben ze sectorspecifieke privacywetgeving. Maar geen algemene privacyregels.

Om te zorgen dat de VS een belangrijke handelspartner blijft, wordt er in 2001 een verdrag gesloten waardoor het verbod op het doorgeven van persoonsgegevens naar de VS wordt opgeheven. Dit verdrag krijgt de naam Safe Harbor.

We gaan weer een stukje door. Naar 2013. Het HvJEU (het Hof) verklaart het Safe Harbor-verdrag ongeldig. Nadat Edward Snowden als klokkenluider openbaar heeft gemaakt dat Amerikaanse overheidsinstanties op grote schaal toegang hadden tot data binnen Amerikaanse bedrijven en deze ook continue monitorden, werd de vraag gesteld of Safe Harbor wel het vereiste beschermingsniveau kon verzekeren.

Lees verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Privacyrecht/Persoonsgegevens-doorgeven-naar-de-Verenigde-Staten-verboden

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62710.59
ETH 3048.49
USDT 1.00
SBD 3.77