غزلی از حافظ

in #persian7 years ago

صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه‌ی سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
سماع وعظ کجا، نغمه‌ی رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست
کجا رویم بفرما از این جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

Source

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a $7.99 @minnowbooster upgoat, thanks to @susankiani
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

چه خوبه که ایرانیها رو میبینم اینجا فعالیت میکنن ! خوشحال میشم از حمایتشون و اینکه همدیگه رو حمایت کنیم تا ایرانی ها و پرشین ها هم بتونن قدرتمند بشن تو این سایت ! فالو کردم شما رو و اگر تمایل داشتید شما هم کارای منو دنبال کنید... با سپاس
DQme4SsbmHFLHo7dpfKW9JqLv3h7zGokke7kzJzLPFRzN3b.gif

https://steemit.com/photography/@angela.ghkh/my-sweet-flowers

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 68321.15
ETH 3140.45
USDT 1.00
SBD 3.69