تصاویری از دشت لوت

in #persian7 years ago
دشت لوت پهنه‌ای بیابانی است که در جنوب شرقی ایران واقع شده است. این بیابان در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، و خراسان جنوبی قرار دارد، و از نظر وسعت، بیست و هفتمین بیابان دنیا محسوب می‌شود.

در چندین نوبت در سال‌های اخیر، گرم‌ترین دمای روی کره‌ی زمین در این بیابان در منطقه‌ی شهداد ثبت شده است.

پست‌ترین نقطه در قسمت مرکزی دشت لوت ۱۹۰ متر از سطح دریا پایین‌تر است.

در زیر چند عکس زیبا از مناطق مختلف دشت لوت را می‌بینید.

dasht-e-lut
source

dasht-e-lut
source

dasht-e-lut
source

dasht-e-lut
source

dasht-e-lut
source

Reference

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 4.2% @minnowbooster upgoat, thanks to @susankiani
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

nice
we'll follow one another@shaikatkm

Nice Post. I Like Your Steemit Post. Please Upvote & Follow My ID. Thank You...

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 68662.62
ETH 3151.24
USDT 1.00
SBD 3.70