نوآوری‌های غیاث‌الدین جمشید کاشانی ریاضی‌دان ایرانی

in #persian7 years ago (edited)

al-Kashi

غیاث‌الدین جمشید کاشانی (۷۵۸ تا ۸۰۸ خورشیدی) ریاضی‌دان و اخترشناس ایرانی بود. او در غرب به الکاشی (al-Kashi) مشهور است. برخی از ابداعات ارزشمند این دانشمند بزرگ از این قرار است:

  • اختراع کسرهای دهگانی (اعشاری)
  • دسته‌بندی معادلات درجه‌ی اول تا چهارم و حل عددی معادلات درجه‌ی چهارم و بالاتر
  • محاسبه‌ی عدد پی با دقتی که تا ۱۵۰ سال پس از وی همچنان بی‌مانند بود.
  • اختراع روش‌های کنونی انجام چهار عمل اصلی حساب (به ویژه ضرب و تقسیم)
  • اختراع روش کنونی پیدا کردن ریشه‌ی n‏-اُم عدد دلخواه
  • اختراع روش کنونی پیدا کردن جذر
  • ساخت یک ابزار رصدی
  • تصحیح زیج ایلخانی
  • نگارش کتاب مفتاح الحساب
  • محاسبه‌ی جِیب (سینوس) یک درجه تا ۱۷ رقم اعشاری

Source: Persian Wikipedia
Image Original Source

Sort:  

I think most people don't realize how lucky we are to be a part of this as a community. Things of this magnitude are usually only available to the elite. If the power of the community could be harnessed the growth could be exponential.

Thanks for sharing ,

Upvoted !

By the way ,I started following you and I would appreciate your follow back too .
please visit my blog and vote me too

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 68662.62
ETH 3151.24
USDT 1.00
SBD 3.70