ابیاتی از بوستان سعدی

in #persian7 years ago
بوستان در کنار گلستان یکی از دو کتاب مشهور سعدی، از بزرگ‌ترین شاعران زبان پارسی، است. بوستان در قالب مثنوی سروده شده است و حاوی اشعار اخلاقی، پندآموز، و اجتماعی است. گفته می‌شود نگارش بوستان در سال 655 قمری پایان یافته است.

بوستان سعدی در سطح جهان نیز شهرت زیادی دارد و تا کنون به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است. روزنامه‌ی انگلیسی گاردین آن را در شمار 100 کتاب برتر تاریخ بشر قرار داده است.

در زیر ابیاتی از بوستان سعدی را می‌خوانیم:

کسی گفت پروانه را کای حقیر،
برو دوستی در خورِ خویش گیر

رهی رو که بینی طریق رجا،
تو و مِهرِ شمع از کجا تا کجا؟

نگه کن که پروانه‌ی سوزناک،
چه گفت، ای عجب گر بسوزم چه باک؟

مرا چون خلیل آتشی در دل است،
که پنداری این شعله بر من گُل است

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 5.0% @minnowbooster upgoat, thanks to @susankiani
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

!cheetah ban

Congratulations @susankiani! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 68321.15
ETH 3140.45
USDT 1.00
SBD 3.69