Partiko new offer dise abr

in partiko •  5 months ago 

Partiko Kobe j Abu khaite issa Tara vote pai ata o kicui na r tmi amr onk dami akjon manush k ki kono kicu buji na hole o ami pari na Kobe hobe k Jane r kicu boilo ns khuija pay na r tmi ami tmr o jodi amr kase kono ans Dow r tmi ami kintu ak na r amr o

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Gaigege

Posted using Partiko Android