دوست قدیمیsteemCreated with Sketch.

in #partiko4 years ago

همه چی میگن جدیدش خوبه
ولی دوست میگن قدیمیش خوبه⁦❤️⁩
هفده سال شده رفاقتمون
خودمم باورم نمیشه

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27030.86
ETH 1713.37
USDT 1.00
SBD 2.67