Siapkan diri sebelum maut menghampiri

in #partiko4 years ago

Dimana pun kita berada maut akan selalu menjemput, walau kita bersembunyi dibalik benteng yg besar dan kokoh maut juga akan terus mengincar dan terus mencari org-org yg telah ditentukan waktunya untuk bertemu dengan sang Khaliq

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27905.89
ETH 1784.86
USDT 1.00
SBD 2.85