Ingatlah Allah di manapun berada

in #partiko4 years ago

"maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.
( QS: Al-Baqarah 152 )

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27604.16
ETH 1756.93
USDT 1.00
SBD 2.90