Kuv tus hlub yog ib tug zeej

in partiko •  18 days ago

Ib pliag kuv twb tau tos txhua hnub los ntawm lub tswv yim!
Muaj sijhawm ntawm lwm tus neeg mob ob peb zaug vim nws muaj!
Vim nws cog lus rau nws hais rau kuv tias!
Hlub li cas cov lus kuv tau ruam!

Cov ntsiab lus kuv tau muaj ntau npau taws heev!
Thov txim kuv twb tau hais dua pheej zam txim!
Kuv tsuas hlub vim kuv twb tau ruam!

Kuv yog phooj ywg zoo nkauj nrog koj, Kuv twb tau kev cia siab rau! kawg _____
Kuv tsis mus vim txoj kev hlub kuv tawm tsam.

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!