သတိရွိေလာ့

in #partiko2 years ago

သတိ႐ွိ​ေလာ့

မဂ္​လမ္​းဖိုလ္​လမ္​း၊
အဆန္​လမ္​းႏွင္​့၊
မဂ္​ခရီးသြား၊
အို...လူမ်ားတို႔။
ဆရာမၾက ၊
နည္​းမရ၍၊
က်င္​့လမ္​းမမွန္​
မဂ္​လမ္​းမ​ေပါက္​၊
ခရီး​ေထာက္​၍၊​
​ေယာင္​ဝါးခ်ာလည္​၊
အက်င္​့နယ္​၌၊
အခ်ိန္​ကုန္​ဆံုး၊
ႏွလံုးသြင္​းစရာ
႐ုပ္​နာမ္​အာရံု၊
တစ္​စုံတစ္​ရာ
ဧကဂၢတာတင္​း၊
ဥာဏ္​႐ႈသြင္​း​ေသာ္​
အာရံု​ေထြျပား၊
ဗ်ာပါမ်ား၍
​ေဇာစိတ္​မမွန္​၊​
ေသခ်ိန္​တန္​က...
အခတ္​​ေတြ႔မည္​......။

https://m.facebook.com/groups/117665805441496?view=permalink&id=534085583799514

ေမာင္ေထာင္ဆရာေတာ္နည္းဆိုဘဲ
ၾကာမိတာနဲ႕ သိတာနဲ႕လဲြေနသလား

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 1.12% upvote from us for your 250 Partiko Points! Together, let's change the world!

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 39701.92
ETH 2289.00
USDT 1.00
SBD 6.54