You are viewing a single comment's thread from:

RE: Attention All Partiko Users! LOL

in #partiko5 years ago (edited)

Ay tlaga lang ha... Mgkano mkukuha pag nagrefer ng ibang tao? P27? Tska sana naka-type ung referral code m. 😆

Huuuuy pupunta ako ng Iloilo for Dinagyang!!! Hahaha taralets! 😂😂😂

Sort:  

Baka bisitahin na naman ako ng janitors eh luv na luv nila ako kaya di ko typed code. 😂

Basahin ko na lang travel post mo 😂

Sus ginoo. Bsta i-link m ung san m kinopya n post m outside Steemit. If not, i-report m kc na mali data nila. Bigyan m ng proof. 😄

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66989.78
ETH 3524.32
USDT 1.00
SBD 2.69